Tomamichel, Marco, University of Technology Sydney, Australia